Husorden


AB Højen - EF Højen

Husorden

Nedenstående regler gælder for alle boliger på Højen.

Generel.

Et fællesskab som en lille andelsboligforening kan kun fungere tilfredsstillende, hvis alle viser viljetil samarbejde og hver yder sit til fælles trivsel.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Fortolkninger af tvister ligger hos bestyrelsen.

Støj.

Da vi bor i en forholdsvis tæt bebyggelse, kræver det særlig hensyntagen til andre beboere især hvad angår stø¸j.

Benyttelse af fællesarealer.

Affald, der ikke kan fjernes med almindelig dagrenovation, skal fjernes af pågældende beboer, hurtigst muligt, for egen regning og ved egen foranstaltning.

Kasserede møbler, papkasser og lignende må ikke sættes på fællesarrealer Cykler og knallerter og lignende må ikke placeres på fælllesarealer.

Og skal i øvrigt henstilles hensigtsmæssigt.

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere.

Parkering af biler, motorcykler og lignende må alene finde sted på de dertil indrettede parkeringsplader. Biler over 3.500 kg må ikke parkeres i området.

Parkering skal iøvrigt foretages under hensynstagen til de øvrige beboere. Der må ikke opbevares campingvogne, uindregistrerede biler, både m.v. i området.

Bestyrelsen kontaktes i særlige tilfælde.

Haver.

Andelshavere er forpligtet til at holde haven i en og ordentlig stand og således sørge for græsslåning, lugning, klipning af hæk udvendigt og indvendigt m

For så vidt angår hækbeplantning skal andelshaver sørge for, at hækken på intet tidspunkt har en højde på over 1,8 m. Træer må på intet tidspunkt have en hø¸jde på over 4 m.

Det er ikke tilladt at opsætte drivhus eller lignende i haven uden forudgående samtykke fra de øvrige andelshavere.

Ved opsætning af flagstang skal bestyrelsens godkendelse indhentes forud for opsætning.

Det er tilladt at opsætte hegn i haven. Dog må der i skel alene opsættes hegn ud fra muren og hegnet må max. være 1,8 m højt og række 2 m ud fra husmuren.

De berørte naboer skal være enige. Det opsatte hegn skal være raftehegn eller lignende hegn i træmateriale i naturfarve.

Der må ikke foretages markant farveskift ved vinduer, døre og udhæng m.m.

Skilte.

De i området opsatte skilte skal respekteres.

Snerydning.

Det er ikke tilladt at kaste sne fra ens grund ud på fælles kørevej og P-pladser.

Hvis ikke man kan have sneen liggende på ens grund,skal den henkastes på de fælles græsarealer.

Hvis dette ikke overholdes, vil de pågældende beboere blive pålagt at betale for at få sneen fjernet

Revideret på generalforsamlingen april 2010.

Kontakt

Fmd Poul Mortensen

Olsbjergvej 125


Tlf. 61786974

Email:poulmortensen@outlook.com
Fejl på vinduer og døre.


Kontakt :

Renee Møller Nr.129

Tlf.25656923

Mail: jorn.renee@gmail.com

Ved indbrud og efterfølgende behov for afdækning af vinduer el. døre kontaktes :
Bakkebølle Husene

Tlf. 40866393

AB Højen 2018